Ochrana osobních údajů

Jste to pro nás důležití! Proto považujeme za svou povinnost zacházet s vašimi osobními údaji s největší péčí a chránit je před zneužitím.

Společnost UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH se proto při zpracování a shromažďování osobních dat přísně řídí právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR a  DSG).

Následovně uvádíme podrobné informace, jednak to o tom, jaké osobní údaje se při vaší návštěvě našich webových stránek evidují, a také o tom, jaké osobní údaje se shromažďují a pro co se používají v rámci navázání kontaktu s námi.

Správce

Kdo je odpovědný za zpracování údajů? Na koho se můžete obrátit se svými otázkami týkajícími se zpracování údajů a ochrany vašich práv jako dotčených osob?

Za zpracování údajů odpovídá:

UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH
Jednatel: Barbara Dolak und Christiane Mader
Moorbadstraße 4
A-3943 Schrems
Tel: +43 (0) 2853 - 76334
E-Mail: info@unterwasserreich.at
Web: www.unterwasserreich.at

Druhy údajů/Zdroje údajů

Jaké údaje se zpracovávají? Z jakých zdrojů pocházejí tyto údaje?

Zpracováváme ty osobní údaje, které od vás v rámci obchodního vztahu obdržíme a které nám s vaším souhlasem poskytnete. K tomu patří mimo jiné přihlášení k odebírání newsletteru, objednání prospektů, objednání poukazů/domečků sklepních uliček, poptávky ohledně rezervace, soutěže, přihlášení k databázi akcí příp. databáze POI (uživatel) a dotazy na kontakty.

K osobním údajům patří:

 • Soukromá osoba: jméno, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon), stát
 • Zaměstnanec organizací a partnerských společností: v oblasti vztahů business to business se navíc k výše uvedeným údajům ještě zjišťuje a ukládá obchodní firma nebo organizace.

Kromě toho se v jednotlivých případech mohou považovat za osobní údaje také tyto údaje:

 • Fotografie v rámci soutěží o výhry
 • Údaje vyplývající z plnění našich smluvních závazků
 • Údaje potřebné k plnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Účely a právní podklad pro zpracování osobních údajů

Pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají? Na jakém právní podkladě se toto zpracování zakládá?

Vaše osobní údaje se zpracovávají výhradně podle právních předpisů o ochraně osobních údajů:

Pro splnění smluvních povinností a příp. pro splnění opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možno v konkrétních případech splnit vaše poptávky a zakázky.

Účely zpracování dat se v první řadě řídí konkrétní poptávkou, resp. konkrétní zakázkou a zahrnují mj.:

 • Předání informačních materiálů (prospekty, automapy atd.)
 • Předání objednaných poukázek (např. Wirtshauskultur- ,Genießerzimmer-Gutscheine)
 • Předání ostatních objednávek (např. Korab - domek ve sklepní uličce)
 • Informování výherců a zaslání výher v rámci výherních soutěží
 • Předání údajů ubytovateli/poskytovateli služeb za účelem zpracování nezávazných poptávek

V rámci vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budou tyto údaje zpracovány pouze v souladu s účely stanovenými v tomto prohlášení o souhlase a ve sjednaném rozsahu.

Vámi udělený souhlas je možno kdykoliv zrušit s okamžitým účinkem. Zákonnost zpracování údajů probíhajícího na základě vašeho souhlasu až do vašeho zrušení zůstává tímto nedotčena. Kdykoliv se například můžete odhlásit z odběru našeho bezplatného newsletteru. Buď přímo v newsletteru, nebo e-mailem na adrese info@unterwasserreich.at.

Předávání osobních údajů

Kdo obdrží vaše údaje? Komu jsou vaše údaje předávány kromě UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH?

V rámci společnosti UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH získají přístup k vašim osobním údajů ty subjekty, které tyto údaje potřebují pro splnění předsmluvních opatření nebo smluvních povinností a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH.

Na webové stránce společnosti UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH je možno nezávazně poptávat nabídky a ubytování. Nám sdělené kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) a údaje specifické o cestě (datum příjezdu/odjezdu, počet osob, počet dětí a věk dětí) jsou předávány za účelem zpracování nezávislé poptávky ubytovatelům/poskytovatelům služeb.

Kromě toho obdrží námi pověření zpracovatelé zakázek (zejména poskytovatelé IT služeb, backoffice a tiskárny) vaše osobní údaje, pokud je potřebují ke splnění příslušného úkolu. Všichni zpracovatelé zakázek jsou smluvně zavázáni k tomu, aby vaše osobní údaje zpracovávali pouze v rámci výkonu služeb a důvěrně s nimi nakládali.

Až na výše uvedené zpracovatele zakázek nejsou vaše data postupována třetím osobám, pokud pro to neexistuje zákonná povinnost.

Doba uložení osobních údajů

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy a zpracovávány?

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme po dobu trvání zákaznického vztahu (včetně použití pro účely přímého marketingu), příp. až do zrušení odpovídajícího souhlasu. Navíc je nutno v případě doby uložení dodržovat zákonem předepsané účetní lhůty uložení, např. povinnost uložení účetních podkladů a záznamů po dobu sedmi let.

Práva na ochranu osobních údajů

Jaká práva na ochranu osobních údajů vám jako dotčené osobě přísluší?

Jako dotčená osoba máte kdykoliv následující práva:

 • Informace, oprava, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti).
 • Nesouhlas se zpracováním a použitím pro účely přímého marketingu.
 • Přenositelnost osobních údajů v souladu s předpoklady práva na ochranu osobních údajů.

Právo na potvrzení

Jako dotčená osoba máte právo požadovat od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Právo na informovanost

Jako dotčená osoba máte právo obdržet od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) kdykoliv bezplatnou informaci o osobních údajích uložených k vaší osobě a kopii této informace.

Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Vaše právo na informovanost zahrnuje následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie osobních údajů, které zpracováváme,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou osobní údaje zpřístupněny,
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby,
 • existenci vašeho práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování námi jako odpovědnou osobou, nebo vašeho práva nesouhlasu s tímto zpracováním
 • existenci práva podání stížnosti rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů jako dohlížecímu subjektu
 • pokud nejsou vaše osobní údaje shromažďovány u vás jako dotčené osoby: všechny dostupné informace o původu těchto údajů

V rámci provozu naší webové stránky pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Tyto subjekty se vůči nám zavázaly dodržovat platná právní ustanovení na ochranu osobních údajů. Bližší informace o námi pověřených poskytovatelích služeb si můžete vyžádat na adrese info@unterwasserreich.at.

Dále vám jako dotčené osobě přísluší právo informovanosti o tom, jestli byly předány vaše osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud je tomu tak, máte jako dotčená osoba právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Právo na opravu

Jako dotčená osoba máte právo požadovat od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů týkajících se vaší osoby. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Jako dotčená osoba máte právo požadovat od nás (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti), aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, pokud se jedná o jeden z následujících důvodů a pokud není zapotřebí tyto údaje zpracovávat:

 • Vaše osobní údaje byly shromážděny pro takový účel nebo takovým způsobem, pro který již nejsou zapotřebí.
 • Jako dotčená osoba zrušíte svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR, a chybí jiný právní podklad pro zpracování.
 • Jako dotčená osoba vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo jako dotčená osoba vyjádříte nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 • Výmaz vašich osobních údajů je nutný pro splnění právní povinnosti podle práva EU nebo práva Rakouské republiky, kterému jako odpovědná osoba podléháme.

Pokud se jedná o jeden z výše uvedených důvodů a vy jako dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou uloženy u společnosti Niederösterreich-Werbung GmbH, požadujete výmaz těchto údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Právo na omezení zpracování

Jako osoba dotčená zpracováním osobních údajů máte právo od nás jako odpovědné osoby (po jednoznačné identifikaci na základě platného dokladu totožnosti) požadovat omezení zpracování, pokud je dát jeden z následujících předpokladů:

 • Správnost osobních údajů je vámi jako dotčenou osobou popřena, a to na dobu, která nám jako odpovědné osobě umožňuje prověřit správnost vašich osobních údajů.
 • Zpracování je neoprávněné a vy jako dotčená osoba odmítáte výmaz vašich osobních údajů a místo toho požadujete omezení použití vašich osobních údajů.
 • My jako odpovědná osoba vaše osobní údaje pro účely zpracování již déle nepotřebujeme, vy jako dotčená osoba je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhájení právních nároků.
 • Jako dotčená osoba jste vyjádřili nesouhlas se zpracováním podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není dosud jisté, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Pokud se jedná o jeden z výše uvedených důvodů a vy jako dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou uloženy u společnosti Niederösterreich-Werbung GmbH, požadujete omezení zpracování těchto údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Vaše právo na přenositelnost osobních údajů

Jako osoba dotčená zpracováním osobních údajů máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste jako dotčená osoba poskytli nám jako odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení z naší strany, pokud se zpracování zakládá na souhlase podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) DSGVO a zpracování probíhá automaticky, pokud není zpracování potřebné pro realizaci úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, který byl odpovědné osobě svěřen.

Dále máte jako dotčená osoba při výkonu vašeho práva na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo dosáhnout toho, abychom my jako odpovědná osoba přímo předali vaše osobní údaje jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky realizovatelné a pokud tím nedojde k omezení práv a svobod jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Právo podání námitky

Jako dotčená osoba máte právo z důvodů, které vyplynou z vaší mimořádné situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 ods. 1 písmeno e) nebo f) GDPR. Můžete se na nás za tímto účelem kdykoliv obrátit na adrese info@unterwasserreich.at.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy, máte jako dotčená osoba právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy.

Právo podání stížnosti

Svou stížnost můžete kdykoliv směřovat na rakouský úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.dsb.gv.at

Poskytování osobních údajů

Jste povinni poskytovat osobní údaje?

Pro realizaci vámi požadované zakázky (např. objednávka poukázek, objednávka informačních materiálů) a možnost splnění tím vzniklé smlouvy, příp. předsmluvních opatření, jsou vaše osobní údaje nezbytné. Pokud nám nechcete údaje poskytnout, nemůžeme bohužel zakázku zrealizovat.

V každém případě nejste povinní udělit souhlas se zpracováním těch údajů, které nejsou relevantní pro plnění smlouvy (např. v případě účasti na výherní soutěži nemusíte udělovat souhlas se zasíláním newsletteru - váš souhlas je nepovinný).

Všeobecné informace

S vaším přístupem k této webové stránce uloží UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH informace o vašem přístupu (datum, čas, posuzovaná stránka). Tyto údaje slouží výhradně pro statistické účely a jsou vyhodnocovány pouze v anonymizované formě.

Detailně:

 • Cookies

Jako cookis označujeme velmi malé soubory, které webová stránka zapíše do počítače návštěvníka. Není možno je použít k načtení dat z počítače. Webové stránky používají cookies, aby obnovily dřívější uživatelská nastavení a sledovaly průběh poptávek návštěvníků.

UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH používá cookies, aby lépe přizpůsobila nabídku na niederoesterreich.at požadavkům našich zákazníků a co nejlépe strukturovala obsahy našich webových stránek. Informace se používají pro další zlepšování navigační struktury stránek unterwasserreich.at a uživatelského komfortu.

Doplňková cookies jsou podle okolností nastavována různými jinými poskytovateli, jejichž doplňkové služby jsou nabízeny na našich webových stránkách. Na tyto poskytovatele nemáme žádný vliv a jejich cookies nepoužíváme pro vlastní účely.

Standardně jsou všechna cookies akceptována každým internetovým prohlížečem. Můžete však svému prohlížeči přikázat, aby neakceptoval cookies nebo je po každé internetové relaci automaticky vymazal. Příslušné pokyny najdete na stránkách podpory vašeho prohlížeče.

 • Google Analytics:

Po udělení vašeho souhlasu se na těchto webových stránkách použije nástroj Google Analytics. Společnost UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH používá Google Analytics za účelem analýzy užívání webových stránek. Takto získané údaje se využívají pro optimalizaci webových stránek a reklamních opatření a pro sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách. Reporty poskytnuté službou Google Analytics slouží k analýze výkonu našich webových stránek a k analýze úspěchu našich reklamních kampaní. Další informace o Google Analytics jsou uvedeny na internetu nebo na www.google.com/analytics. Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údaje jsou uvedeny na https://policies.google.com/?hl=cs.

Google Analytics je služba společnosti Google LLC pro analýzu  webu. Odpovědný poskytovatel služby v EU je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google zpracovává v našem pověření údaje o užívání webových stránek a smluvně se zavazuje učinit opatření pro zaručení důvěrnosti zpracovávaných dat.

Během vaší návštěvy webových stránek se zaznamenávají mimo jiné tyto údaje:

 • stránka, kterou jste otevřeli, vaše „cesta kliknutí“
 • vaše chování na stránkách (například prokliky, scrollování a doba strávená na stránce)
 • přibližné místo vašeho výskytu (země a město)
 • vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, aby nebylo možné jednoznačné přiřazení)
 • technické informace jako prohlížeč, poskytovatel internetových služeb, koncové zařízení a rozlišení obrazovky
 • zdroj původu vaší návštěvy (tzn. přes jako webovou stránku nebo jaký reklamní prostředek jste se k nám dostali)
 • URL referer (přes jakou webovou stránku/reklamní prostředek jste se dostali na tuto webovou stránku)

Tyto údaje se předávají na server společnosti Google v Evropě a tam se ukládají.

Příjemce

Příjemce údajů je společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) jako zpracovatel. Společnost Niederösterreich-Werbung GmbH uzavřela za tímto účelem se společností Google smlouvu o zpracování. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA a rovněž úřady v USA mohou mít k údajům uloženým u společnosti Google přístup.

Předání do třetích zemí
Předání údajů do USA nelze vyloučit.

Doba uložení
Google Analytics uloží cookies ve vašem webovém prohlížeči na dobu 14 měsíců od vaší poslední návštěvy. Tato cookies obsahují náhodně vygenerované uživatelské ID, na základě kterého můžete být při vaši návštěvě webových stránek v budoucnu opět identifikováni.

Zaznamenané údaje se společně s náhodně vygenerovaným uživatelským ID uloží, což umožní vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. Tato data o uživatelích se po 14 měsících automaticky vymažou. Ostatní údaje zůstanou v agregované formě uložené na dobu neurčitou.

Právní základ a možnost odvolání
Pro zpracování údajů je nutný váš souhlas, čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Váš souhlas můžete kdykoliv s platností pro následné období odvolat tak, že si zobrazíte stránku s nastavením cookies a změníte zde váš výběr.

Pořizování údajů vytvořených prostřednictvím cookies  a vztahujících se k užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) můžete společností Google zakázat stejně jako zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete příslušné pluginy pro prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 • Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce jsme implementovali anonymizaci IP adres služby Google Analytics. Tuto funkci vyvinula společnosti Google, aby mohla tato webová stránka dodržovat platná ustanovení o ochraně osobních údajů a doporučení místních úřadů pro ochranu osobních údajů, pokud tyto úřady zakážou ukládání úplné IP adresy.
 K anonymizaci, příp. maskování IP adresy dochází, jakmile se IP adresy dostanou do sítě pořizování dat Google Analytics a před tím, že dojde k uložení nebo zpracování údajů. Další informace o anonymizaci IP adres jsou uvedeny na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

 • Google reCaptcha

Pro ochranu vašich zakázek zadaných prostřednictvím internetového formuláře používá tato webová stránka službu reCAPTCHA společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Dotazování slouží k rozlišení, zda zadání provádí člověk nebo se tak děje neoprávněně automatizovaným strojovým zpracováním. Dotazování zahrnuje zaslání IP adresy společnosti Google a příp. dalších dat potřebných od Google pro službu reCAPTCHA. Pro tento účel se vaše zadání předává společnosti Google a tam se dále používá. Použitím reCaptcha vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vámi provedená identifikace přenese do digitalizace starých dat. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce však Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server společnosti Google do USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace používá, aby vyhodnotil vaše používání této služby. IP adresa přenesená v rámci reCaptcha vaším prohlížečem Google s ostatními daty nesloučí. Pro tyto údaje platí odlišná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Další informace o směrnicích o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 • Google Fonts

Na této webové stránce se používají externí fonty, Google Fonts. Google Fonts je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Zahrnutí těchto webových fontů probíhá voláním serveru, zpravidla serveru Google v USA. Tím se serveru předává informace, které z našich webových stránek jste navštívili. Google také ukládá IP adresu prohlížeče koncového zařízení návštěvníka této webové stránky. Podrobnější informace najdete v pokynech o ochraně osobních údajů společnosti Google, které můžete najít zde:
www.google.com/policies/privacy/

 • YouTube

Do této webové stránce jsou integrovány komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje videopublikujícím bezplatné publikování videoklipů a jiným uživatelům rovněž bezplatné prohlížení, hodnocení a komentáře těchto videí. YouTube umožňuje publikování všech druhů videí, proto je možno přes internetový portál přehrávat jak kompletní filmová a televizní vysílání, tak také hudební videa, trailery nebo videa zhotovená samotnými uživateli.

Provozovatelem portálu YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřiná společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otevřením jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou za účelem zpracování provozuje odpovědná osoba a do které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetovému prohlížeči v informačně technologickém systému dotčené osoby dán příslušnou komponentou YouTube automaticky pokyn ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z YouTube.  Další informace k YouTube je možno najít na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google povědomí o tom, které konkrétní podstránky naší internetové stránky dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, pozná YouTube při otevření podstránky, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky dotčená osoba navštěvuje. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a přiřazuje je příslušnému účtu YouTube dotčené osoby.

YouTube a Google obdrží přes komponentu YouTube vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, pokud je dotčená osoba v okamžiku otevření naší internetové stránky přihlášena na YouTube; k tomu dochází nezávisle na to, jestli dotčená osoba klikla na video YouTube nebo nikoliv. Pokud si takový přenos těchto informací na YouTube a Google dotčená osoba nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tak, že se před otevřením naší internetové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která je možno najít na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, podávají vysvětlení o shromažďování, zpracování a využití osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

Sociální média

Přehled sociálních pluginů a kanálů

UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH spolupracuje s nejrůznějšími poskytovateli sociálních sítí. V rámci této spolupráce se váš prohlížeč při využití příslušné služby automaticky spojí s vybraným poskytovatelem služby (např. Facebook). Přitom se příslušnému poskytovateli služby přenáší například vaše IP adresa, cookies a ostatní informace, pokud jste předtím navštívili jeho webovou stránku. K tomuto přenosu dochází pouze tehdy, jestliže s těmito sociálními sítěmi vstupujete do interakce.

Do naší webové stránky jsou integrována tlačítka pro sdílení sociálních sítí společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, YouTube, společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, Instagram společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA a GooglePlus sociální sítě Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Tlačítka pro sdílení je možno poznat podle příslušného loga.

Veškerá tlačítka pro sdílení jsou konfigurována v souladu s ochranou osobních údajů.  Teprve až kliknete na příslušné „tlačítko pro sdílení“ na naší webové stránce (a pouze tehdy), dojde k vytvoření přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem provozovatele příslušné sociální sítě. Podle provozovatelů uvedených sociálních sítí nedochází bez kliknutí na příslušné tlačítko pro sdílení ke shromažďování osobních a firemních údajů ze sociálních sítí. Takové údaje, mimo jiné IP adresa, jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě přihlášení členů. Pokud si nepřejete přiřadit vaši návštěvu na naší webové stránce k vašemu příslušnému uživatelskému účtu sociální sítě, odhlaste se ze svého uživatelského účtu příslušné sociální sítě.

Na tomto místě upozorňujeme na to, že poskytovatelé webové stránky neobdrží žádné informace o obsahu předaných údajů a jejich používání sociálními sítěmi. Další informace o používání osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů uvedených sociálních sítí.

Google Maps

Používání map Google Maps

UnterWasserReich Naturpark Hochmoor Betriebs GmbH používá na své webové stránce (a na výše uvedených webových stránkách) Google Maps zejména pro zobrazení POI (Points of Interests - body zájmu) na interaktivní mapě. Google Maps provozuje společnost Google Inc. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním, zpracováním a používáním automaticky shromažďovaných a vám zadaných údajů prostřednictvím Google, jeho zástupců nebo třetích stran.

Na následujícím odkaze najdete informace o údajích, které se přenášejí při používání Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=de. K tomu patří vedle IP adresy mimo jiné také údaje, jako např. GPS data použitého smartphonu nebo vyhledávaná data.

Bezpečnost osobních údajů

Opatření o bezpečnosti dat pro ochranu vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je naším velkým zájmem. Proto jsme uskutečnili všechna potřebná technická a organizační opatření, abychom zaručili bezpečnost zpracování dat a vaše osobní údaje co nejlépe ochránili před přístupem nepovolaných třetích osob.

Toho dosahujeme na jedné straně používáním nejmodernějšího bezpečnostního softwaru, kódovacích a šifrovacích postupů v rámci naší IT infrastruktury, na druhé straně podporujeme bezpečnost vašich osobních údajů používáním opatření pro snížení rizika (minimalizace dat ve všech oblastech) a preventivních ochranných opatření.